Mgr. Barbora Šichová - Advokátní kancelář
Právní služby

Právní služby

AK ŠICHOVÁ nabízí komplexní služby ve všech oblastech práva. Důraz je kladen na komplexnost služeb, srozumitelnost a transparentnost postupu.

Služby mohou být jednorázové (právní pomoc v rámci jedné kauzy, právní konzultace či sepsání návrhu smlouvy) nebo dlouhodobé na základě rámcové smlouvy o poskytování právních služeb.

Občanské právo

- sepisování všech druhů smluv, převody nemovitostí, věcná břemena, zástavní práva, nájmy bytů i nemovitých věcí, náhrady škod, vymáhání pohledávek, zastupování v řízeních před soudy, řešení otázek rodinného práva apod.

Obchodní právo

- právní služby v běžné agendě (převody podílů či jiné změny v obchodních korporacích, vypracování návrhů obchodních smluv, vymáhání nároků z obchodních smluv), zakládání právnických osob, návrhy rejstříkovému soudu, zastupování v řízeních před soudy, pomoc při vymáhání pohledávek z obchodního styku, směnky, zastupování v insolvenčním řízení, apod.

Pohledávky

- předžalobní výzvy, sepis a podání žaloby, zpracování a podání návrhu na exekuci, vyjednání splátkového kalendáře s dlužníky apod.

 

Poskytujeme služby i v oblasti práva ochrany osobnosti či práva rodinného a pracovního.