Mgr. Barbora Šichová - Advokátní kancelář
Právní novinky

Právo stavby podle NOZ

29.11.2014 | Archiv právních novinek

Nový občanský zákoník obnovil institut práva stavby, který je právním titulem pro zřízení stavby na cizím pozemku a který navazuje na novou koncepci vztahu pozemku a stavby v NOZ, podle které stavba je zásadně součástí pozemku (superficies solo cedit).

NOZ upravuje právo stavby v ust. § 1240 až § 1256, přičemž se jedná o právo, které uděluje vlastník pozemku jiné osobě (stavebníkovi) a které spočívá v oprávnění stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu.

Právo stavby je právem věcným, které zatěžuje vždy pozemek a je možné ho zřídit pouze na dobu určitou - nejdéle na 99 let. Právo stavby lze sice po uplynutí sjednané doby prodloužit, avšak pouze se souhlasem vlastníka pozemku a osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby.

Právní postavení osoby oprávněné z práva stavby bude do jisté míry srovnatelné s právním postavením současného vlastníka oprávněné stavby na cizím pozemku s věcným břemenem na dobu určitou. NOZ totiž stanoví, že právo stavby je věc nemovitá (a stavba je jeho součástí); stavebník bude mít stejná práva jako vlastník, právo stavby se zapisuje do katastru nemovitostí, je možné jej převést i zatížit a přechází na dědice.

Jak oprávněný z práva stavby, tak i vlastník zastavěného pozemku mají vzájemné předkupní právo, které je však možné dohodou stran a zápisem do katastru nemovitostí zrušit.

Právo stavby je možné zřídit bezúplatně, za jednorázovou úplatu nebo úplatu v opakujících se dávkách.

Po uplynutí doby trvání práva stavby se vlastníkem stavby stane vlastník pozemku, který stavebníkovi vyplatí náhradu ve výši poloviny hodnoty stavby v době zániku práva stavby. Mezi vlastníkem pozemku a oprávněným z práva stavby je však možné dohodnout i jinou výši náhrady. Podle typu stavby bude tedy možné v praxi dohodnout, že vlastník pozemku uhradí oprávněnému z práva stavby tržní cenu nemovitosti nebo naopak, že oprávněný z práva stavby nebude mít nárok na náhradu a bude navíc povinen stavbu odstranit a uvést pozemek do původního stavu.